مدیریت

تعداد بازدید:۹۵۷

      مدیر موزه طبیعت، علوم و فناوری :                                                                          

   خانم فاطمه فراهانی

شماره تماس: 36228538-086

    ایمیل: museum@tafreshu.ac.ir