مدیریت

خانم فاطمه فراهانی

مدیر موزه طبیعت، علوم و فناوری

شماره تماس: 36228538-086

ایمیل: museum@tafreshu.ac.ir