بخش گیاه شناسی

تعداد بازدید:۱۳۷۴

 

باتوجه به محصوربودن شهرستان تفرش درمیان کوههای فلات مرکزی ایران و استعداد ویژه منطقه محیط زیستی تفرش

از ابتدای فصل بهار انواع گونه‌های گیاهی با خواص و مصارف دارویی، صنعتی و محافظتی و غیره می رویند.

متاسفانه مطالعات جامع و متمرکزی در زمینه شناسایی دقیق و بررسی خواص منحصر به فرد و ویژه گونه های گیاهی متنوع

موجود صورت نگرفته است.

گیاهانی از قبیل آویشن، بومادران، بابونه، باریجه، کاسنی، خوشاریزه و غیره با ارزش دارویی فراوان همچنین درختانی از قبیل

گردو، بادام، چنار، بید، چاتلانقوش یا بنه و غیره از گیاهان ارزشمند منطقه هستند.